SBS005 - Comunicació i Difusió en Infermeria de Pràctica Avançada

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació pràctica

100%

Criteris de superació

Per a l`avaluació del treball serà necessària l`assistència mínima al 25% de les sessions.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mitjana de 5 punts sobre 10. Els alumnes que no superin l'assignatura a la primera convocatòria hauran de repetir el treball