SBS005 - Comunicació i Difusió en Infermeria de Pràctica Avançada

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CTRANSV1 - Incorporar la metodologia científica amb l'objectiu de generar nou coneixement de manera ètica.

CTRANSV2 - Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.

Incorporar la metodologia científica amb l'objectiu de generar nou coneixement de manera ètica.