SBS004 - Disseny i Preparació de Projectes d'Investigació en Infermeria de Pràctica Avançada

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació pràctica

100%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mitjana de 5 punts sobre 10. Els alumnes que no superin l'assignatura a la primera convocatòria hauran de repetir el treball.
Per poder presentar-se a l'examen els alumnes hauran de tenir una participació d'un mínim del 75% en la participació de les activitats i la implicació a l'assignatura