Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019), que en aquest cas concret és de 60 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 48 - - 12 60

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.