Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

L'avaluació d'aquesta assignatura consistirà en l'elaboració d'un treball d'investigació i la seua posterior defensa pública. 

La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10 en cada una de les parts que componen l'avaluació de l'assignatura, tenint en compte que es qualificarà de 0 a 10 i s'aplicarà la ponderació corresponent.

La nota tindrà en compte els següents aspectes:

A) Elaboració del treball: 60% de la nota final de l'assignatura. El procés d'elaboració del Treball Fi de Màster serà avaluat per la tutora o el tutor. 

B) Acte de defensa: 40% de la nota final de l'assignatura; serà avaluat pel tribunal determinat per a cadascuna de les defenses. 

*És important afegir que l'alumnat es considerarà presentat una volta realitze l'acte de defensa del Treball Fi de Màster.