SBR012 - Les Dones a l'Espanya Contemporània. Models de Gènere, Sociabilitat i Ciutadania

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

En tractar-se un master on line, el professor/a penjarà en l'Aula Virtual dos tipus de materials: anotacions sobre la matèria objecte d'estudi i uns textos de suport complementaris que pel seu interès siguen rellevants per a l'assignatura.

La manera d'avaluació consistirà en la valoració de les intervencions fetes en el fòrum obert en l'Aula Virtual durant els dies que est activa aquesta assignatura. Amb el suport dels materials que es facilitaran a l'alumne i la bibliografia, s'aniran proposant preguntes a les quals s'haurà de respondre en el fòrum

A. L'estudiantat haurà de traure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts que està dividida l'avaluació (Fòrum i Dossier de reflexió crítica).

B. Les parts en què es divideix l'avaluació són:
1. Participació en el fòrum de l'assignatura (no recuperable): 25%
2. Presentació de dossier de reflexió crítica: 75%

Requisits per a considerar com presentat-a a un/una estudiant en una convocatòria:
Un/una estudiant es considerarà presentat-a en una convocatòria si ha presentat el dossier de reflexió crítica (part 2 de l'avaluació). Es considerarà no presentat si no ha lliurat el dossier.