SBR011 - Gènere, Ciutadania i Cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

La manera d'avaluació que s'utilitzarà en aquesta assignatura consistirà en un debat crític realitzat en un fòrum obert per el professorat a l'Aula Virtual, a partir de diverses qüestions plantejades al fil dels materials proposats. A més, l'estudiant haurà de fer una reflexió sobre les lectures i el debat, lliurar el treball en el termini indicat i amb les característiques assenyalades a l'Aula Virtual.

A. L'estudiantat haurà de traure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts que està dividida l'avaluació (Fòrum i Dossier de reflexió crítica).

B. Les parts en què es divideix l'avaluació són:
1. Participació en el fòrum de l'assignatura (no recuperable): 25%
2. Presentació de dossier de reflexió crítica: 75%

Requisits per a considerar com presentat-a a un/una estudiant en una convocatòria:
Un/una estudiant es considerarà presentat-a en una convocatòria si ha presentat el dossier de reflexió crítica (part 2 de l'avaluació). Es considerarà no presentat si no ha lliurat el dossier.