Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

  • Activitats d'avaluació contínua (40%)
  • Proves escrites (casos pràctics, examen final, etc.) (60%)

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i la qualificació obtinguda en 1a convocatòria es manté per a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne / a haurà de tenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.

En cas que la nota de l'examen final no aconsegueixi la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.

A la convocatòria extraordinària de fi de carrera es plantejarà una única prova en la qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant els avaluats en les activitats d'avaluació contínua com en l'examen final de les convocatòries ordinàries.