Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

60%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l'alumnat haurà d'obtenir un 5 (sobre 10) en cadascun dels següents apartats avaluables:

Activitats de síntesis i de presentació d'informació 60%

Qüestionaris on-line d'avaluació 20%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit 20%