Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

60%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. 
 
B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el/l'estudiant es considere presentat/a en una assignatura.
Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals (20%)
Activitats de síntesis i presentació d'informació (60%)
Qüestionaris on-line d'avaluació (20%)