Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

La nota mínima exigible per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 en cadascuna de les proves avaluables.

L'avaluació contempla dos tipus de proves:

A) Activitats de síntesi i presentació de la informació (80%)

- 2 Treballs de seguiment dels temes (20%)

- 1 Treball de caràcter teòric-pràctic final (60%)

B) Qüestionaris en línia d'avaluació (20%)

- 2 Qüestionaris (test o pregunta oberta) de seguiment de temes

És necessari aprovar, per separat, els treballs vinculats als dos tipus de proves del sistema d'avaluació per tal de superar l'assignatura.

L'alumne/a es considerarà presentat en el moment que entregue el treball final.

Totes les proves són recuperables en 2a convocatòria dins del mateix curs acadèmic.