Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Dirigir administrativa, organitzativa i funcionalment empreses de comunicació, potenciant l'autoocupació i l’emprenedoria.

CE07 - Avaluar les oportunitats de negoci i els àmbits del mercat comunicatiu digital més apropiats per a posar en marxa projectes originals i innovadors.

CG03 - Analitzar en profunditat, a través del coneixement teoricopràctic dels codis deontològics vigents en els àmbits de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme, l'ètica professional, l'autoregulació i la responsabilitat social i cultural en l'àmbit comunicatiu.

Resultats d'aprenentatge

Formular iniciatives d'autoocupació i emprenedoria en els sectors de la comunicació.

Detectar les noves oportunitats de negoci i els àmbits del mercat de la comunicació més apropiats per a posar en marxa projectes empresarials.

Avaluar els processos propis de la gestió empresarial.

Aplicar els coneixements adquirits sobre les estructures internes de les empreses en la creació d?’empreses noves de comunicació.