Temari

Temari

El document avaluable de la assignatura denominat Treball Fi de Màster constarà de les parts de un Projecte d’enginyeria:

Memòria.
Plànols.
Plec de condicions tècniques.
Pressupost econòmic. Plans.

La MEMÒRIA haurà d'incloure:

Introducció. Antecedents, Justificació i Objectius.

Anàlisi del Producte.Definició, funcionalitats generals. Estructura del producte i especificacions tècniques.

Anàlisi metodològica de solucions existents o desenrotllaments previs. Estat de l'art, antecedents, estudis de mercat, etc.

Disseny conceptual i formal del producte o màquina. Definició metodològica d'objectius/requisits del producte. Proposta conceptual de solucions (croquis i esbossos a mà alçada senzills que il·lustren la solució.).

Definició del conjunt i elements. Justificació de la selecció d'alternatives. Selecció de materials. Justificació dels materials i processos de fabricació.

Anàlisi mecànica de l'element /subconjunt més rellevant si és procedent.

Memòria descriptiva del producte o màquina. Desenrotllament de la solució definitiva. Estructura, conjunts, subconjunts i peces. Presentació d'imatges i ambients virtuals d'ús del producte o màquina. Relació dels components a fabricar i els adquirits. Pla de Fabricació dels elements de valor afegit.

Pla de promoció, llançament del producte i imatge de marca.

Viabilitat Tècnica i Econòmica.

Conclusions.

Bibliografia.

ANNEXOS. Càlculs i una altra informació rellevant.

 

El treball final es presentarà i defendrà en exposició pública davant d'un tribunal utilitzant els mitjans audiovisuals necessaris que també s’avaluarà.