Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Documentació

20%

Presentación y defensa oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de final de màster.

A) Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtindre un 5 sobre 10 en la qualificació global.

B) L'estudiant es considera presentat a la convocatòria si presenta el document del projecte.

10. 3. Criteris de recuperació

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar novament el treball en una segona convocatòria