Temari

Temari

El temari inclou els coneixements corresponents a totes les assignatures del primer semestre del Màster per a poder abordar la realització del projecte.

El treball professional contindrà:

Disseny o redisseny d'un producte.

Presentació de document del treball, que haurà d'incloure: memòria descriptiva, càlculs i plans.

El treball d'investigació contindrà:

Definició del problema d'investigació

Presentació de document del treball, que haurà d'incloure: memòria, Anàlisi de investigació.

Per a ambdós casos. Presentació oral del treball realitzat.

Els continguts del Treball es determinen seguint les directrius dels Projectes d'Enginyeria com a exercici d'aplicació pràctica de l'enginyeria