Sistema d'avaluació

Avaluació continua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

A) En 1a i 2a convocatòria, l’assignatura s’avaluarà considerant-se l’examen (50%) i l’avaluació continua (50%). En cas de tindre una qualificació inferior a 5 en l’avaluació continua, aquesta part de l’avaluació serà "recuperable" en 2a convocatòria mitjançant activitats addicionals.

B) Per a poder fer mitjana es necessari obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts avaluables. Si no es compleix la condició anterior i la qualificació global mitjana fora igual o superior a 5 punts, en l’acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.

C) Per a superar l’assignatura deu obtenir-se una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D) L’estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si realitza l’examen final de la mateixa.