Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

L'avaluació del treball fi de màster es realitzarà per mitjà de dos elements d'avaluació necessaris ambdós per a la superació de l'assignatura:

- Elaboració del treball científic o professional escrit: 70% (mínim per a superar l'assignatura 35%)

- Presentació oral del treball: 30% (mínim per a superar l'assignatura 15%)