Activitats

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 340
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E14 - Ser capaç d'analitzar, categoritzar i aplicar els diversos mètodes i tècniques quantitatives (ex. equacions estructurals) i qualitatives (ex. estudi de casos) per a la investigació organitzativa o empresarial.

E15 - Fer ús dels enfocaments teòrics rellevants en l'administració d'empreses per a plantejar projectes d'investigació.

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

Resultats d'aprenentatge

Redactar un proyecto avanzado sobre un ámbito de dirección de empresas

Analizar empresas y datos sobre empresas