SRO007 - Indústries, Xarxes i Contextos Innovadors / Industry, Networking and Innovative Contextos

Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI OFICIAL

TEMA1: LES PERSPECTIVES RELACIONALS I EL CAPITAL SOCIAL

TEMA2: LA XARXA DEL CLUSTER

TEMA 3: SISTEMES NACIONAL / REGIONAL D’INNOVACIÓ. LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ.

TEMA 4SPIN-OFFS, PARCS CIENTÍFICS I INCUBADORES D’EMPRESES

TEMA5: ELS CONTEXTOS DE NEGOCIS LOCALS VS GLOBALS. GATEKEEPERSI LES ACTIVITATS D’INTERMEDIACIÓ

TEMA6: L’ORGANITZACIÓ EN XARXA. LA INNOVACIÓ EN LES XARXES DE EMPRESES.

TEMA 7: L’ANÀLISI DE LES XARXES SOCIALS (SOCIAL NETWORK ANALYSIS)

TEMA 8: ECONOMIA COL·LABORATIVA. INNOVACIÓ SOCIAL I INNOVACIÓ OBERTA.

TEMA 9: EL CAPITAL SOCIAL I EL CREIXEMENT ECONÒMIC. LA RESILIÈNCIA EN ELS CLÚSTERS

TEMA10:LES INSTITUCIONS COM ACTORS EN LES XARXES DE NEGOCI I DE CONEIXEMENT

TEMES COMPLEMENTARIS[1]

TEMA 11ANÀLISI DINÀMICA DE LA INDÚSTRIA

TEMA 12ELS CONTEXTOS DE LA OPEN INNOVATION

 [1]La incorporació d’aquestes temes complementaris està en funció del desenvolupament del curs, i en tot cas, els alumnes seran informats amb suficient temps d’antelació