Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat en una convocatòria quan haja realitzat els exàmens i haja realitzat les diferents activitats, treballs i presentacions proposades pel professorat.

Elaboració i presentació de treballs, activitats i casos: 7/10 necessària
Examen: 3/10 necessària