Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E11 - Ser capaç d'escollir i fonamentar sistemes d'informació innovadors.

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

Resultats d'aprenentatge

Valorar la adecuación de los sistemas de información de las empresas

Plantear propuestas de mejora de los sistemas de información

Implantar proyectos de sistemas de información