Sistema d'avaluació

Treballs escrits

80%

Presentació oral dels treballs

20%

Criteris de superació

El tribunal valorarà l'originalitat dels plantejaments, la metodologia, la redacció i presentació, i la importància de les conclusions.

La nota que s'hi requereix per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10.

Per a realitzar la defensa s'ha de dipositar el Treball dins del termini establert.

El TFM s'ha de defensar davant d'un tribunal avaluador que es constituirà conforme a la normativa vigent.