Activitats

Tutories

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 200
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 150
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Utilitzar les habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en el context de la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CB7 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CB8 - Sintetitzar coneixements per a enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CE1 - Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d'una perspectiva comparada.

CE2 - Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental.

CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques.

CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent.

CE5 - Definir temes d'investigació històrica sobre l'Edat Moderna.

CE6 - Conèixer i aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la investigació històrica sobre l'Edat Moderna.

CE7 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent.

CE8 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la Història Moderna.

CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant haurà de ser capaç de justificar el tema, d'elaborar un estat de la qüestió, de cercar, localitzar, llegir, extractar i analitzar la informació adequada de les fonts documentals i bibliogràfiques corresponents, sota la supervisió del seu tutor, i de relacionar-la amb els coneixements adquirits per a elaborar una reflexió original, que redactarà d'acord amb els cànons de la disciplina, i defensarà oralment davant la comissió corresponent.