Temari

Temari

Estructura

Parts que ha de contenir el treball (encara que no necessàriament per aquest ordre, ni necessàriament en epígrafs diferenciats):

1 . Portada:

  • Títol del treball
  • Autor/a
  • Director(e)s del treball
  • Màster en què s'emmarca
  • Curs acadèmic
  • Paraules clau
  • Data de lectura

2. Índex del treball

3. Motivació personal

4. Definició i justificació de l'objecte d'estudi.

5. Breu estat de la qüestió sobre l'objecte d'estudi.

6. Definició dels objectius bàsics de la investigació.

7. Descripció de la metodologia proposada per a la investigació.

8. Justificació del corpus utilitzat i exposició dels resultats de la seua anàlisi.

9. Referències bibliogràfiques de les obres citades en el text. Aquest apartat haurà de ser elaborat seguint les directrius de la Universitat Jaume I a aquest efecte (http://www.uji.és/bin/publ/docs/normes.pdf).

Nota: en l'elaboració del treball es respectaran les normes comunament acceptades per la comunitat acadèmica respecte a la utilització d'idees i paraules d'altres investigadors o estudiosos.

Extensió aproximada:

L'extensió del treball podrà oscil·lar entre un mínim de 20.000 paraules i un màxim de 30.000.

Llengua de redacció:

El treball podrà ser redactat en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (espanyol o català). En cas que es desitge redactar el treball en qualsevol altra llengua d'interès científic, l'alumne ha de consultar-ho prèviament amb qui el tutoritze i amb la direcció del màster.

Format:

1. Tractament de textos en Word o similar a doble cara (sempre que siga possible).

2. Font: Times New Roman, cos 12.

3. Interlineat: Mínim 18.

4. Text justificat.

5. Marges: superior i inferior, 3 cm.; esquerre i dret, 3 cm.

6. Paper DIN A4.

7. Pàgines numerades.

 

Documents que cal presentar:

1. Cal presentar tres exemplars impresos del treball amb el vistiplau del director o els directors del treball i una versió en PDF del TFM.

2. Així mateix, cal adjuntar un breu currículum vitae de l'alumna/e i pujar-lo a l'aula virtual de l'assignatura.

Si, en la defensa del trebal,l l'estudiant desitja utilitzar una presentació en Powerpoint, n'ha de pujar també l'arxiu a l'aula virtual de l'assignatura, amb la finalitat que els membres del tribunal avaluador puguen tenir-lo present durant la defensa.