Activitats

Ensenyaments teòrics

20 20
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 10
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 5
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

10 10
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat per a reconèixer i saber utilitzar els instruments de comunicació necessaris per a una gestió ètica de les organitzacions i per a proposar accions comunicatives en el cas de la responsabilitat social corporativa (RSC): codis ètics, auditories ètiques i comitès d'ètica, aplicant especialment la metodologia dels stakeholders per a l'elaboració d'informes de RSC

Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política.

Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaces de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants

Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució

Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi

Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar estratègies de comunicació amb/para públics interns (empleats, proveïdors, etcètera.)

Conèixer i identificar els públics i entorns d'aplicació de l'adreça de comunicació.

Analitzar situacions de comunicació en crisi, comunicació de lideratge, de relacions institucionals i organització d'esdeveniments.