Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comprendre les teories dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa.

CG09 - Raonar críticament sobre les teories entorn dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament.

CG14 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural.

E01 - Interpretar els corrents de pensament dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament que permeten adoptar un posicionament crític, igualitari, obert i flexible.

E02 - Valorar críticament la relació entre els fets i els processos actuals i del passat dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

E03 - Analitzar els processos històrics i socioculturals dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

E07 - Transmetre i ensenyar els continguts dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb els pressupostos de la filosofia per a la pau i de la transformació pacífica dels conflictes.

E08 - Contrastar les diferents perspectives historiogràfiques en el marc dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament sobre moments de pau i situacions de conflicte en diversos períodes i contextos.

E09 - Comparar les principals aportacions teòric-pràctiques aplicades en els estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament.

E10 - Analitzar els fets històrics des d'una perspectiva científica dels estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge

- 4.9. Entrenar en actituds filosòfiques, ètiques personals i professionals que faciliten el diàleg intercultural des del coneixement i la interpel·lació de les diverses cultures i creences.

- 4.8 Entrenar en l'anàlisi del funcionament dels organismes internacionals mitjançant exercicis de simulació com l'ONU i les seves agències, ONGs, ONGDs, aprofitant les capacitats de molts dels estudiants que treballen, o han treballat, en institucions d'aquest tipus.

- 4.3. Exercitar en el maneig de bases de dades bibliogràfiques relatives a la pau, cooperació al desenvolupament i estudis dels conflictes, així com de les principals revistes internacionals sobre el tema, de la majoria de les quals estem dotats en la Biblioteca d'aquesta Universitat i del Centre Internacional Bancaixa per a la Pau i el Desenvolupament.

- 4.2. Entrenar per al maneig de pàgines web amb documentació relativa a organismes internacionals, cartes dels Drets Humans Europeus, Africans i Americans, programes de les diferents agències de cooperació al desenvolupament, principals organitzacions no governamentals per a la pau i el desenvolupament, plans d'agrupacions regionals com a la Unió Europea, la Unió d'Estats Africans, la Unió d'Estats Americans, i uns altres.

- 4.1. Entrenar per a l’anàlisi crítica de textos relatius a la pau, els conflictes i la cooperació al desenvolupament, i el contrast amb les propostes dels drets humans, les resolucions de l'ONU i l'esperit de la UNESCO.

- 3.6 Capacitar en habilitats per a l'establiment del diàleg intercultural i interreligiós.

- 3.3. Donar competències per a l'anàlisi dels principals instruments de diagnòstic de la situació mundial, amb especial èmfasi en les zones o poblacions caracteritzades per la pobresa, la marginació i l'exclusió.

- 3.1. Capacitat per a comparar críticament les diferents fases per les quals ha passat la història de la pau des de les diverses cultures, incloent-hi la perspectiva de gènere.

- 2.7. Estudiar, des de la Filosofia per a la Pau, els mínims ètics compartits per les diferents cultures i creences per establir procediments de diàleg intercultural.

- 2.1 Conèixer i diferenciar les principals escoles internacionals d'estudis i investigació per a la pau (Peace Research) des d'una perspectiva històrica i sistemàtica.