Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE7 - Intervenir en entorns organitzacionals a través de la posada en marxa de pràctiques organitzacionals que contribuïsquen a la prevenció i la promoció de la salut dels empleats.

CE8 - Aplicar tècniques d'intervenció/optimització de la salut psicosocial des de la psicologia de la salut ocupacional.

CE9 - Jutjar les competències adquirides al llarg del màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.

Resultats d'aprenentatge

Valorar els diferents factors i fortaleses individuals, socials i organitzacionals que es relacionen amb la felicitat i el benestar en el treball.

Definir el know-how relacionat amb el rol professional i investigador del professional de la psicologia organitzacional positiva

Contrastar els objectius, àrees d'estudi, teories i metodologies d'investigació i intervenció professional de la Psicologia Organitzacional Positiva.