Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Per obtenir una avaluació positiva de l’assignatura, l’estudiant haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5,0 en cadascun d’aquests tres treballs acadèmics:

a) Redacció d’una crítica d’una de les lectures incloses en l’apartat de bibliografia bàsica de l’assignatura.

b) Revisió o correcció d’un text escrit breu, d’una extensió no superior a 200 paraules, procedent dels mitjans de comunicació o de l’àmbit acadèmic.

c) Exposició oral a l’aula d’un comentari o reflexió sobre qualsevol aspecte relacionat amb la normativa ortogràfica i gramatical del català, sobre lèxic i lexicografia o sobre algun recurs electrònic, o conjunt de recursos electrònics, disponibles en línia per millorar la competència lingüística en aquest idioma.