Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura: 5
B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es consideri presentat a una convocatòria:

Elaboració d'una memòria de pràctiques