SBC010 - Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) L'alumnat haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en l'activitat final per a superar l'assignatura.

Els percentatges d'avaluació canvien en l'itinerari presencial i no presencial:

Itinerari presencial:

  • Tasca final (70%)
  • Tasques obligatòries (20%)
  • Tasques pràctiques a l'aula + participació global (10%)

Itinerari no presencial

  • Tasca final (70%)
  • Tasques obligatòries (20%)
  • Tasques pràctiques al fòrum + participació al fòrum (10%)

La presentació del treball final, qualsevol que siga la qualificació obtinguda, serà prova que l'estudiant s'ha presentat a la convocatòria corresponent.

L’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.

En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat. La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.