Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l'assignatura és 5/10.

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza en funció de dos paràmetres: 

1. El treball final de máster (90% de la nota final).

2. L'acte de defensa (10% de la nota final). 

L'estudiantat haurà de realitzar una defensa pública del treball final (presencial o per videoconferència). L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del treball final de màster per part de l'estudiantat (10-15 minuts), un torn de preguntes per part dels membres del tribunal (10 minuts) i un torn de rèplica per part de l'estudiantat (5 minuts).

La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a la superació de l'assignatura.

B) L'estudiantat haurà de presentar el treball final de màster i realitzar la defensa pública per a considerar-se com presentat.