Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La nota mínima global per a superar l'assignatura és 5/10. L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza en funció de tres paràmetres:

1) La qualitat de la traducció: 20% de la nota total. Es valorarà els següents aspectes: cohesió de sentit entre el text origen i el text meta; precisió conceptual i veracitat; correcció i consistència en l'ús de la terminologia; claredat i concisió en l'expressió; adequació cultural, pragmàtica i estilística; correcció gramatical i ortotipográfica. El procediment per a l'avaluació de la traducció serà la doble correcció per part d'experts en traducció mèdica i tutors.

2) La qualitat de les altres parts de treball (introducció, comentari, glossari terminològic, textos paral·lels, recursos i eines, i referències bibliogràfiques): 70% de la nota total. Es valorarà especialment la capacitat de reflexió crítica; les cites d'autors que hagen tractat el problema exposat; l'ús de metallenguatge traductològic i lingüístic per a descriure aspectes pràctics de la traducció; l'ús d'exemples reals; el detall, precisió i estructuració tant del comentari com de la introducció; la claredat de l'expressió; la coherència entre les solucions terminològiques que apareixen en la traducció i les que apareixen en el glossari; l'estil; la descripció i valoració tant dels recursos com de les eines emprats; i la presentació formal del document. 

3) Defensa pública del treball final per videoconferència (Google Meet): 10% de la nota total. L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del treball final de màster per part de l'estudiant (10-15 minuts) i un torn de preguntes per part dels membres del tribunal (10 minuts). La data i l'hora de la defensa es publicaran en l'aula dedicada a l'assignatura.

La defensa pública del treball final de màster és condició sine qua non per a superar l'assignatura.