SBA015 - Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

La nota mínima per a superar l'assignatura és un 5/10.

La manera d'avaluació que s'utilitzarà en aquesta assignatura consistirà en un debat crític realitzat en un fòrum obert per la professora en l'Aula Virtual, a partir de diverses qüestions plantejades al fil dels materials proposats. Al final, l'alumnat lliurarà de manera individual un treball escrit de reflexió, en el qual s'integraran els continguts de l'assignatura.

Puntuació de cada tasca:

Participació en fòrum: 30%
Treball final: 70%

Es considerarà superada la prova en funció de l'argumentació crítica (no merament opinions o dades descriptives) desenvolupats tant en els debats online com en el treball de reflexió final.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat si lliura el treball de reflexió final.