Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

34%

Elaboració de treballs acadèmics

33%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

33%

Criteris de superació

La realització de les proves d’avaluació de l'assignatura són obligatòries per a que l’estudiant puga superar l’assignatura. Per a poder aprovar l'assignatura, serà requisit obtindre una puntuació mínima de 4 en cada activitat.

La qualificació de l’assignatura vindrà donada aplicant el percentatge de ponderació corresponent. L'assignatura estarà superada si el resultat és major o igual a 5.

La qualificació “No presentat” suposa no presentar-se a cap de les activitats d’avaluació i/o no assistir a cap classe.

Si no es supera l'assignatura en primera convocatòria, la recuperació en segona convocatòria es realitzarà mitjançant un examen/qüestionari escrit que puntuarà el 100% de la nota. En eixe cas, caldrà trauré un mínim d'un 5 per poder aprovar la matèria.