Sistema d'avaluació

Examen escrito (test, desarrollo y problemas)

60%

Resolució de casos pràctics

40%

Criteris de superació

Teoria (60% de la nota final): sis (6) punts.

Examen tipus test, amb quatre alternatives de resposta. La fórmula de correcció és la següent: A-(E/K-1), sent A el nombre d'encerts, E el nombre d'errors i K el nombre d'alternatives. Cada tres errors restaran un encert.

Pràctica (40% de la nota final): quatre (4) punts.

La prova consistirà a resoldre un cas pràctic o exercici de càlcul (amb ajuda de la documentació teòrica).

Per a superar aquesta assignatura, és necessari obtenir, almenys, cinc (5) punts, sempre que concórreguen els següents requisits:

És necessari obtenir, almenys, tres (3) punts en l'apartat teòric.

És necessari obtenir, almenys, dos (2) punts en l'apartat pràctic.