Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Presentacions orals

30%

Criteris de superació

Una vegada el director del treball d’investigació ha considerat que el treball ha finalitzat amb èxit, l'alumne haurà de realitzar una memòria en la qual es continguen els treballs realitzats, els resultats obtinguts i la bibliografia utilitzada. Aquest treball serà exposat i jutjat per un tribunal format per tres doctors designats per la comissió acadèmica del Màster.

La qualificació final s'obtindrà de la següent manera:

Qualitat del treball elaborat: 70%

Presentació i defensa del treball: 30%

L'alumne es considerarà presentat quan haja elaborat la memòria i l'haja defensat davant el tribunal. El treball haurà d'entregar-se a través de la tasca creada en l'Aula Virtual de l'assignatura, en format PDF. A més, el dia de l'exposició, l'alumne presentarà un CD amb la memòria del treball, en format PDF, per al seu depòsit en el reposador de la Universitat.