SIS001 - Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 52
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Usar bases de datos científicas y legales.

Resultats d'aprenentatge

SIS001_3 - Identificar riesgos

SIS001_2 - Identificar peligros

SIS001_1 - Buscar bibliografía específica

IN_4 - Manejar herramientas informáticas de búsqueda bibliográfica