Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'obtenir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4.

 C) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute  i assistixca, almenys al 80% de les activitats, incloent necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero. Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

La qualificació de l'assignatura es compon de la prova d'avaluació continuada (60%) i l'examen final (40%).

Avaluació contínua (60% de la nota total)

La meitat d'aquest percentatge (30%) correspon a les activitats proposades pel Col·legi d'Advocats i l'altra meitat (30%) als professors de l'UJI.

Pel que fa al Col·legi d'Advocats l'avaluació contínua consistirà en la realització de diverses pràctiques, de les quals 9 seran avaluables.

Per la seva banda, l'avaluació contínua de l'UJI consistirà en l'assistència a judicis, elaboració de documents jurídics i una simulació de judici.

La meitat de la qualificació de l'avaluació contínua (és a dir, un 30%) no serà recuperable. L'altra meitat es podrà recuperar en segona convocatòria mitjançant la realització d'un cas pràctic que comprengui la major part de la matèria de l'assignatura i, condicionat (la recuperació) a l'execució de totes les pràctiques del mòdul (tant recuperables com les no recuperables).

 

Examen (40%)

Pel que fa a l'examen. L'examen de l'UJI consistirà en un examen tipus test de resposta múltiple.

Mentre que la proposta del Col·legi d'Advocats consistirà en la realització de casos pràctics.