Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

106 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagen dirigides, d'acord si és el cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental

E1 - Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament

E2 - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els distints tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials

E7 - Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a a seua resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

B7 -Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi

E10 -Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels distints àmbits de la pràctica professional

Resultats d'aprenentatge

RADC9 Aplicar correctament la normativa en l'àmbit dels drets reals.

RADC8 Analitzar aspectes problemàtics de la protecció del crèdit.

RADC7 Identificar les diferents vicissituds en les obligacions i contractes

RADC6 Examinar les qüestions conflictives més freqüents en els contractes amb consumidors

RADC5 Aplicar el règim jurídic de la propietat horitzontal

RADC4 Diferenciar les distintes classes de filiació i les seues accions

RADC3 Analitzar el sistema de protecció dels menors

RADC2 Aplicar correctament les mesures de les crisis matrimonials

RADC10 Analitzar les institucions forals valencianes

RADC1 Aplicar els elements de la responsabilitat civil als diferents sectors analitzats