Sistema d'avaluació

Memòria TFM (comissió avaluadora)

100%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura el/la alumne/a haurà d'obtindre:

- 5 sobre 10 punts en la defensa publica del TFM.

Per a la presentació i defensa pública del TFM l'alumnat disposarà d'una convocatòria entre diverses dates definides per calendari acadèmic i docent aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I.

S'entendrà que el TFM ha sigut presentat quan l'alumne/a es presente a l'acte de la seua defensa, davant del tribunal corresponent.

 

Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.