Temari

Temari

El TFM en l'opció professional suposa la realització d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real en el qual es demostre l'après durant el màster. L'alumnat o els seus supervisors i supervisores poden sotmetre a l'aprovació de la Comissió Avaluadora un altre tema, sempre que s'obtinga el mateix objectiu d'acreditar l'aprenentatge pràctic desenvolupat per l'alumnat.