Sistema d'avaluació

Memoria TFM (comissió avaluadora)

100%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura del TFM l'alumnat ha d'obtenir:

- 5 sobre 10 punts en la memòria del TFM.

Cada alumne o alumna disposa d'una convocatòria única, a triar entre les diferents dates distribuïdes en el calendari, per a l'exposició i defensa del TFM davant la Comissió Avaluadora.

S'entendrà que el TFM ha sigut presentat quan l'alumne/a es presente a l'acte de la seua defensa, davant del tribunal corresponent.


Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.