Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

200 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció.

CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-se en l'actual estat del coneixement.

CE03 - Ser capaç de recolzar les intervencions integrades de rehabilitació psicosocial en valors i en principis ètics.

CE04 - Conèixer la regulació legal de la pràctica de la rehabilitació psicosocial i saber aplicar-la a supòsits concrets.

CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics.

CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora.

CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats.

CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu.

CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal.

CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics.

CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells.

CE13 - Conèixer i ser capaç d'aplicar en un context real els conceptes, principis i tècniques de l'avaluació de serveis.

CE14 - Ser capaç de desenvolupar projectes d'investigació en rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental greu.

Resultats d'aprenentatge

Redacció i defensa pública d'un projecte d'intervenció o un projecte d'investigació desenvolupat durant el període de pràctiques en un cas real amb la supervisió conjunta del tutor personal i el supervisor de pràctiques.