SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

A) Qualificació global:


La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

- Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (50%): que constarà a realitzar un examen escrit a les dates oficials on s'avaluaran tant continguts teòrics com pràctics de l'assignatura.

- Qualificació de les diferents activitats d'avaluació continuada (50%): que consistirà en l'elaboració i exposició de treballs individuals i/o grupals (25%), i resolució de casos (25%) que es realitzaran i lliuraran al llarg del semestre .


B) Condicions per aprovar l'assignatura:


Per superar l'assignatura la suma d'ambdues parts ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Així, les qualificacions de la prova final i les activitats d'avaluació continuada se sumaran (no cal obtenir un mínim en una o altra part perquè totes dues siguin sumades).


C) Segona convocatòria:


Totes les proves davaluació són recuperables en 2a convocatòria. Per tant, hauran de presentar-se a la 2a convocatòria aquells estudiants la nota combinada dels quals (examen escrit i eveluació contínua) a la 1a convocatòria sigui inferior a 5 sobre 10. Així, s'ha de tenir en cinquanta el següent:

En cas de suspendre ambdues parts (prova final i avaluació contínua) a la 1a convocatòria, el dia oficial de la 2a convocatòria l'estudiant realitzarà una prova, similar a la de la 1a convocatòria, on s'examinarà del contingut teòric-pràctic. A més, pel que fa a l'avaluació continuada, l'estudiant realitzarà de nou els treballs que la professora cregui convenient per a la 2a convocatòria.

En cas de suspendre només una de les parts a la 1a convocatòria (prova final o avaluació contínua):

- Si l'estudiant té suspès la prova final, es conservarà la nota de l'avaluació continuada per a la 2a convocatòria. Per tant, a la 2a convocatòria, l'estudiant només realitzarà un examen escrit. Aquesta nota només es conservarà per a la 2a convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

- Si l'estudiant té suspesa l'avaluació continuada, es conservarà la nota de la prova final per a la 2a convocatòria. Per tant, a la 2a convocatòria, l'estudiant només ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura, realitzant de nou els treballs que la professora cregui convenient. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.


D) Condició de “no presentat”.


Un o una estudiant constarà com a no presentat a la qualificació final de l'assignatura si no realitza l'examen escrit. Haver lliurat part dels treballs de la part d'avaluació continuada, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que hagi lliurat part dels treballs però que finalment no es presenti a cap prova final, constarà com a “no presentat”.