SAR005 - El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials / Persuasive Language and Business Presentations

Semestre 1

Reconeixements

Aquest títol no presenta reconeixements