SAR005 - El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials / Persuasive Language and Business Presentations

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

50%

Criteris de superació

La nota final serà el sumatori de les dues notes rebudes de les següents proves:

 

  • Les presentacions orals al llarg del mòdul (50% de la nota final). Estes presentacions són obligatòries per a tots els estudiants. L'assistència dels estudiants i la participació es tindrà en compte.
  • La prova escrita final (50% de la nota final).

 

Prendre part en qualsevol de les dues proves descrites anteriorment implica haver pres part a l'assignatura. Una nota mínima del 50% en ambdues parts és necessària per a poder aprovar l'assignatura.