SAR004 - Els Viatges de Negocis i la Socialització en el Món Empresarial / Business Trips and Socialising Activities in the Business World

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució de casos

50%

Criteris de superació

La qualificació final serà la suma de les qualificacions parcials obtingudes en les següents tasques: 

·  Observació / Tasques de classe (50%): En aquesta secció, l'assistència i participació en classe es tindran en compte. El professor observarà el progrés de cada estudiant i l'adquisició de conceptes i competències pertinents per mitjà de tasques proposades, preparades i realitzades en classe dintre del context d'aprenentatge. 

·  Estudis de casos (50%): Els estudiants han de preparar algunes activitats, individualment o en grups, sobre la base d'una situació professional que s'ha de resoldre aplicant per a això els coneixements i competències adquirits en el mòdul. Les característiques de cada activitat s'explicaran en classe i els estudiants tindran temps suficient per a preparar-se fora de l'horari de classe. El professor fixarà una data perquè puguin realitzar l'activitat en classe enfront de la resta dels estudiants per a recaptar noves observacions. 

Els estudiants han d'obtenir almenys un 50% en les dues qualificacions parcials a fi d'obtenir un aprovat. Només els estudiants que obtinguin almenys un 50% en les dues parts obligatòries obtindran el nivell d'aprovat.