Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

25%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura, les notes mínimes, tant de la prova escrita com del treball, han de ser de 5 sobre 10.

Per superar l'assignatura és imprescindible que l'estudiant realitzi la prova escrita (examen) i lliuri una feina relacionada amb l'assignatura.

Es considerarà com PRESENTAT a tot estudiant que es presenti a la prova escrita I lliuri una feina relacionada amb l'assignatura.