Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Probes escrites

30%

Criteris de superació

L'estudiant haurà d'obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10) en cadascuna de les proves del punt 10.1.

Un alumne es considerarà presentat a una convocatòria si realitza la prova escrita i el treball acadèmic.

Si l'estudiant té superada la part de resolució d'exercicis i problemes, es conservarà la nota únicament en la segona convocatòria del curs.