SAP436 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament del Català

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

L’alumne haurà d’elaborar treballs que reflectesquen coherentment els continguts del temari desplegat durant les sessions de classe amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. Particularment, aquestes activitats consistiran a demostrar el coneixement de determinats apartats de la bibliografia, l’elaboració de comentaris de text i la confecció d’alguna seqüència didàctica o, si més no, del seu plantejament. 

Cal recordar que el màster prescriu un caràcter presencial, la presentació de treballs implica la consideració de  presentat a la convocatòria i totes aquestes proves són recuperables en la segona convocatòria.